Kategorizace zdravotnické techniky

Prezentovaná zdravotnická technika je kategorizována dle metodiky výkazu „T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení“, který je součástí Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2022.

Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 140, formou vyhlášky č. 355/2016 Sb. ze dne 11. 10. 2016, která v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Výkaz vyplňují vybraní poskytovatelé zdravotních služeb - zpravodajské jednotky bez ohledu na jejich zřizovatele, bez vazby na obor:

  • všichni poskytovatelé lůžkové péče (ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují), portál v současnosti vizualizuje data nemocnic akutní lůžkové péče
  • vybraní poskytovatelé zdravotních služeb
    • poskytovatelé ambulantní péče: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace zubních lékařů a gynekologů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska
    • zařízení záchranné služby

Zákon č. 89/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem zpravodajským jednotkám povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování (viz § 2 - vymezení pojmů, § 10 - program statistických zjišťování a § 26 - správní delikty).

Do budoucna bude použitá kategorizace nahrazena novou kategorizací zdravotnické techniky vytvořené v rámci projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ , který byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Jak vyplývá ze sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. května 2018 , Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. července 2018 tuto novou klasifikaci Kategorizace zdravotnické techniky (KZT), která je určena pro účely standardizovaných statistických zjišťování prováděných Ministerstvem zdravotnictví, rozhodovacích procesů v oblasti nákupů nákladné přístrojové techniky, jako reálný datový podklad umožňující posouzení zdravotnických technologií z hlediska nákladů a přínosů, dohledu zdravotních pojišťoven nad dodržováním minimálního technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení při tvorbě smluvní sítě zdravotnických zařízení a dohledu správních orgánů nad minimálním technickým a věcným vybavením při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Klasifikaci KZT vyvíjí a spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“). Aktuální verze je publikována na internetových stránkách ÚZIS ČR .